Zásady ochrany osobných údajov

Nižšie Vás informujeme o spracúvaní osobných údajov našou sieťou očných optík DR. OPTIK SK, s.r.o. Informácie sa týkajú spôsobu nakladania s osobnými údajmi na základe Vášho súhlasu alebo na základe právneho základu spracúvania osobných údajov.

1. Kto bude spracúvať vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje bude spracúvať spoločnosť

DR. OPTIK SK s.r.o.

Klincová 35

821 08 Bratislava

IČO: 51 489 759

DIČ: 2120722296

IČ DPH: SK2120722296

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS BA I, oddiel: Sro, vložka číslo: 127206/B

2. Aké osobné údaje o našich klientoch spracúvame?

Údaje, ktoré spracúvame na základe súhlasu alebo právneho základu, sú nasledovné:

Meno a priezvisko (v prípade fyzickej osoby podnikateľa  IČO a sídlo),

dátum narodenia

rodné číslo

kontaktné údaje (najmä poštová adresa, telefón alebo e-mail),

informácie o používaní našich produktov a služieb vrátane histórie objednávok

3. Z akých zdrojov získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame len priamo od dotknutých osôb, t. j. našich zákazníkov, dodávateľov a zamestnancov.

4. Na aké účely spracúvame osobné údaje klientov?

Kontaktné údaje našich klientov spracúvame predovšetkým na účely plnenia uzatvorených zmlúv a objednávok a tiež na účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa výlučne našich vlastných služieb. Spravidla ide o produkty a služby podobné tým, ktoré sme už klientovi poskytli. Zároveň na overenie spokojnosti so zakúpeným produktom a poskytnutými službami pre klienta. Tieto kontakty môžeme použiť na účely zasielania, ak adresát tento účel ešte neodmietol.

Každý má právo kedykoľvek bezplatne odmietnuť zasielanie obchodných oznámení zaslaním správy na adresu marketing@droptic.sk.

5. Ako spracúvame osobné údaje?

Spoločnosť DR. OPTIK SK, s.r.o.  spracúva osobné údaje najmä sama, ale aj prostredníctvom starostlivo vybraných sprostredkovateľov na určité podporné funkcie. Osobné údaje sú sprístupňované len oprávneným zamestnancom a vedeniu spoločnosti DR. OPTIK SK, s.r.o. alebo oprávneným spolupracovníkom sprostredkovateľa, a to len v rozsahu nevyhnutnom na účely spracúvania.

Aktuálny zoznam spracovateľov:

GOOGLE IRELAND LIMITED IE6388047V

SERVIS PODNIKATEĽA, s.r.o., IČO: 47 164 662

GYPSOSTAV, s.r.o., IČO: 35 831 626

6. Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu s klientom, t. j. po dobu spracovania a doručenia objednávky a následne po dobu trvania záručnej doby. Po uplynutí tejto doby sú vaše údaje archivované v súlade s archivačným poriadkom spoločnosti DR. OPTIK SK, s.r.o. Po uplynutí doby archivácie sú vaše údaje zlikvidované alebo anonymizované, aby sa zabránilo identifikácii vašej osoby.

7. Ako chránime osobné údaje?

DR. OPTIK SK, s.r.o. prijíma všetky technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov spôsobmi stanovenými zákonom, ktoré vedú k vylúčeniu možnosti neoprávneného alebo náhodného prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, inému neoprávnenému spracúvaniu, ako aj inému zneužitiu osobných údajov. To platí aj po ukončení spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú v našej spoločnosti pod neustálou kontrolou, a to v elektronickej aj fyzickej podobe. Používame moderné bezpečnostné a kontrolné mechanizmy na zabezpečenie maximálnej ochrany údajov. Na ochranu osobných údajov používame nasledujúce bezpečnostné prvky:

Šifrovaná komunikácia – chránime vaše osobné údaje

Počítače, servery, sieťové disky, fyzické dokumenty používané na uchovávanie osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.

Všetky úložiská sú vybavené jedinečnými prístupovými heslami.

Prístup k osobným údajom majú len oprávnení zamestnanci alebo zmluvní partneri, ktorí ich potrebujú na výkon práce na základe zásady „need to know“ (napr. fakturácia, služby zákazníkom atď.). Všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi v rámci svojich pracovných alebo zmluvných povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Na zabezpečenie ochrany údajov pred neoprávneným prístupom sme vytvorili systém kontroly prístupu používateľov, ich práv a riadenia rolí

DR. OPTIK SK, s.r.o. je povinná na požiadanie poskytnúť vaše osobné údaje štátnym orgánom (napr. polícii SR, štátnym orgánom v rámci vykonávaných kontrol, ak je to potrebné a pod.)

8. Externé reklamné systémy

Využívame reklamný systém spoločnosti Google (Google AdWords), sociálne siete Facebook a Instagram. Prostredníctvom tohto online systému je možné zobrazovať inzerentov v platených výsledkoch vyhľadávania.

9. Cookies

Naša webová stránka www.droptic.sk  používa na svoju činnosť  službu Google Analytics a prípadne ďalšie služby poskytované najmä spoločnosťami Google, Inc (ďalej len „Google“), Facebook Inc alebo Automattic Inc (spolu ďalej len „ďalšie spoločnosti“). V súvislosti s využívaním týchto služieb dochádza aj k používaniu súborov cookies.

10. Aké sú vaše zákonné práva pri spracúvaní osobných údajov?

Právo na prístup k osobným údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak áno, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na požiadanie teda našim používateľom vždy poskytneme úplné informácie o spracúvaní tých osobných údajov, pri ktorých sme v pozícii prevádzkovateľa (žiadosť je možné zaslať e-mailom na adresu marketing@droptic.sk).

Právo na opravu

Ak dotknutá osoba zistí, že sa jej osobné údaje spracúvajú nepresne alebo nesprávne, má právo na bezodkladnú opravu svojich osobných údajov.

Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na splnenie účelu a už nie sú na tento účel potrebné a zároveň uplynula naša archivačná lehota, osobné údaje automaticky vymažeme alebo anonymizujeme. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu a dotknutá osoba súhlas odvolá, osobné údaje vymažeme. Tu je potrebné poznamenať, že vymazávame tie osobné údaje, pri ktorých sme v pozícii prevádzkovateľa. Treba tiež poznamenať, že právo na výmaz nie je absolútne a ak máme objektívnu (zákonnú) povinnosť údaje naďalej uchovávať (napr. vedenie účtovníctva), vymažeme tie osobné údaje, ktoré už nie sú potrebné na pôvodné účely spracúvania.

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknuté osoby majú právo požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie ich osobných údajov (žiadosť môžete zaslať e-mailom na adresu marketing@droptic.sk), ak

  1. dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov na obdobie potrebné na to, aby prevádzkovateľ mohol overiť presnosť osobných údajov, alebo
  2. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie používania osobných údajov, alebo
  3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale dotknutá osoba ich potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo
  4. dotknutá osoba namieta proti spracúvaniu, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo namietať

Ak dotknutá osoba zistí alebo sa domnieva, že spoločnosť DR. OPTIK SK, s.r.o. vykonáva spracúvanie jej osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života dotknutej osoby alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel spracúvania, môže požiadať spoločnosť DR. OPTIK SK, s.r.o. o vysvetlenie alebo požiadať DR. OPTIK SK, s.r.o. o nápravu takto vzniknutého stavu, najmä môže ísť o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

Ak DR. OPTIK SK, s.r.o. žiadosti podľa predchádzajúcej vety nevyhovie, dotknutá osoba má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

11. Ako nás môžete kontaktovať?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne, elektronicky prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov.

DR. OPTIK SK s.r.o.

Klincová 35

821 08 Bratislava

IČO: 51 489 759

DIČ: 2120722296

IČ DPH: SK2120722296

e-mail: marketing@droptic.sk  alebo info@droptic.sk

tel.: +421 915 035 723

12. ZÁVER

Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019 a sú k dispozícii na internetovej stránke www.droptic.sk . DR. OPTIK SK, s.r.o.  oprávnená tieto Zásady v prípade potreby zmeniť spôsobom dohodnutým pre zmenu podmienok používania služieb DR. OPTIK SK, s.r.o.