SÚŤAŽ O ROMANTICKÝ POBYT PRE DVE OSOBY – PRAVIDLÁ

feb 9, 2024 | Novinky

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE O ROMANTICKÝ POBYT PRE DVOCH

Usporiadateľ:

Dr. OPTIK SK s.r.o. IČO: 51489759 so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava

 

NÁZOV súťaže: ,,Vyhraj romantický pobyt pre dve osoby“

DOBA TRVANIA: Súťaž o romantický pobyt bude prebiehať v termíne od 8. 2. do 15. 2. 2024

MIESTO KONANIA: Súťaž prebieha v 14 prevádzkach spoločnosti DR. OPTIK SK

PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu a tento je tiež oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú pracovníkmi očnej optiky alebo v inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a spoločnostiam podieľajúcich sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné.

VSTUP DO SÚŤAŽE: Súťažiacim sa stáva zákazník, ktorý v čase konania súťaže uzavrie zákazku v niektorej zo 14 prevádzok spoločnosti DR. OPTIK SK a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Do súťaže sú zaradení zákazníci, ktorí uzavreli zákazku v hodnote nad 150 eur.

Zákazník po uzavretí zákazky vloží svoj zákazkový list do súťažného boxu. Po skončení trvania súťaže bude spomedzi všetkých zákazníkov, ktorí splnili podmienky súťaže, náhodným spôsobom vylosovaný jeden výherca.

Viacnásobná účasť v súťaži je možná, ale vždy len s uzavretím novej zákazky a pri riadnom splnení podmienok účasti, t.j. pri nákupe kompletných okuliarov. Súťažiaci si musia starostlivo uchovať zákazkový list od okuliarov.

 

VÝHRA A URČENIE VÝHERCOV:

Usporiadateľ pripravil do súťaže výhru v podobe voucheru na romantický pobyt.

 

V súťaži sa hrá o jednu výhru:

voucher v Premium bussines hotel Bratislava (4*) zahŕňa:

1 noc ubytovanie 1x dvojlôžková izba / 2 osoby (vyber termínu ľubovoľný) s raňajkami formou bohatého teplého a studeného bufetu, mestský poplatok, parkovanie

– romanticky balíček = kytica kvetov na izbe pri príchode, fľaša sektu Hubert, čokoládové pralinky, stabilizovaná ruža v darčekovom balení

– vstup do privátneho wellness na 2 hodiny pre 2 osoby (suchá sauna, parná sauna, vírivka, odpočinková miestnosť) s pripravenými papučami, županom, plachtami, osuškami a vodou v džbáne s mätou a citrónom, kde sú klienti po cely čas sami.

 

Výherca bude kontaktovať usporiadateľ po skončení súťaže emailom info@droptic.sk  či telefonicky a výhra mu bude odovzdaná osobne na predajni, kde si zhotovil okuliare.

V prípade, že si výherca neprevezme výhru do 15. 3. 2024, pripadá výhra v prospech usporiadateľa bez nároku výhercu na akékoľvek ďalšie či náhradné plnenie.

 

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vyplnením zákazkového listu vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:

  • na prípadné zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko (iba mesto, obec) na výhernej listine;

Súťažiaci vyjadruje usporiadateľovi súťaže súhlas, aby spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko na účely realizácie a vyhodnotenia tejto súťaže a ďalej na marketingové účely usporiadateľa, to všetko v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním oznámené osobné údaje boli od začiatku súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu na účely vyššie uvedené aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom, najmä agentúrami a partnermi zaisťujúcimi túto súťaž. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

 

Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou, na adrese sídla usporiadateľa. Výherca súhlasí so zhotovením fotografie seba samého pri preberaní výhry a jej uverejnenie usporiadateľom na svojej webovej stránke a verejných internetových sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.) ale iných  propagačných materiáloch usporiadateľa, samozrejme so zachovaním dôstojnosti  a integrity osoby výhercu.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

  • Viacnásobná účasť v súťaži je možná, vždy však s uzavretím novej zákazky. Usporiadateľ súťaže nebude zodpovedný za žiadne iné záväzky a súťažiaci nebudú mať nárok na žiadnu inú výhru od organizátora, okrem výhry uvedenej v pravidlách zmluvného záväzku tejto súťaže.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, hoci len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.
  • Účastníci nie sú oprávnení požadovať miesto výhry peňažné alebo akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
  • Výhra nie je právne vymáhateľná. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
  • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, zrušiť alebo jednostranne zmeniť prípadne doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.doctoroptic.sk kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
  • Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov alebo škody, ktorá by mohla účastníkovi vylúčením vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu súťaže je možné usporiadateľovi alebo organizátorovi zaslať písomne poštou na adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietkach je konečné.