VIANOČNÁ SÚŤAŽ – PRAVIDLÁ

okt 16, 2023 | Novinky

PRAVIDLÁ VIANOČNEJ SÚŤAŽE 2023

Usporiadateľ:

 1. OPTIK s.r.o. so sídlom V Chotejně 1307/9, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 27447839
 2. OPTIK Moravia s.r.o. so sídlom Praha 15 – Hostivař, Štěrboholská 1307/44, PSČ 102 00, IČO: 27251349
 3. OPTIK CZ s.r.o. so sídlom Národné 364/39 Staré Mesto 110 00 Praha IČO: 29412714

DOKTOR OPTIK Group s.r.o. so sídlom Štěrboholská 1307/44, Hostivař, 102 00 Praha 10 IČO: 04956958

 1. OPTIK SK s.r.o. IČO: 51489759 so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

 

NÁZOV súťaže: ,,Vianočná súťaž o sadu luxusných kufrov“

DOBA TRVANIA: Súťaž o sadu kufrov bude prebiehať v termíne od 1. 10. do 14. 12. 2023

MIESTO KONANIA: Súťaž prebieha v 85 prevádzkach spoločnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group a DR. OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK

PODMIENKY ÚČASTI: Účastníkom súťaže môže byť len fyzická osoba s trvalým pobytom na území Českej republiky a Slovenskej republiky. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu súťaže zúčastniť iba so súhlasom zákonného zástupcu a tento je tiež oprávnený prevziať v ich mene prípadnú výhru.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú pracovníkmi očnej optiky alebo v inom obdobnom pomere k usporiadateľovi a spoločnostiam podieľajúcich sa na príprave a organizácii súťaže, ako aj osoby príbuzné.

VSTUP DO SÚŤAŽE: Súťažiacim sa stáva zákazník, ktorý v čase konania súťaže uzavrie zákazku v niektorej z 85 prevádzok spoločnosti DR. OPTIK, DR. OPTIK CZ, DR. OPTIK Group, DR.OPTIK Moravia, DR. OPTIK SK a splní ďalšie podmienky uvedené v týchto pravidlách.

Do súťaže sú zaradení zákazníci, ktorí uzavreli zákazku v hodnote nad 190 eur.

Zákazník po uzavretí zákazky vloží svoj zákazkový list do súťažného boxu.

Viacnásobná účasť v súťaži je možná, ale vždy len s uzavretím novej zákazky a pri riadnom splnení podmienok účasti, tj pri nákupe kompletných okuliarov. Súťažiaci si musia starostlivo uchovať zákazkový list od okuliarov.

VÝHRA A URČENIE VÝHERCOV:

Usporiadateľ pripravil do súťaže výhru v podobe 85 sád kufrov.

 

V súťaži sa hrá o jednu výhru (na každej očnej optike zvlášť):

 1. výhra sada luxusných kufrov v hodnote 400 eur (sada troch škrupinových kufrov z odolného polypropylénu na štyroch kolieskach o veľkostiach S, M a L)

Výherca bude kontaktovať usporiadateľ na konci decembra emailom info@doctoroptic.cz či telefonicky a výhra mu bude odovzdaná osobne na predajni kde si zhotovil okuliare.

V prípade, že si výherca neprevezme výhru do 31. 1. 2024, pripadá výhra v prospech usporiadateľa bez nároku výhercu na akékoľvek ďalšie či náhradné plnenie.

SÚHLAS S PRAVIDLAMI A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vyplnením zákazkového listu vyjadruje účastník súťaže dobrovoľne svoj výslovný súhlas s pravidlami súťaže a súčasne dáva svoj výslovný súhlas usporiadateľovi:

 • na prípadné zverejnenie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko (iba mesto, obec) na výhernej listine;

Súťažiaci vyjadruje usporiadateľovi súťaže súhlas, aby spracovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko na účely realizácie a vyhodnotenia tejto súťaže a ďalej na marketingové účely usporiadateľa, to všetko v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby ním oznámené osobné údaje boli od začiatku súťaže použité a spracovávané v plnom rozsahu na účely vyššie uvedené aj prostredníctvom tretích osôb poverených usporiadateľom, najmä agentúrami a partnermi zaisťujúcimi túto súťaž. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Súťažiaci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou, na adrese sídla usporiadateľa. Výherca súhlasí so zhotovením fotografie seba samého pri preberaní výhry a jej uverejnenie usporiadateľom na svojej webovej stránke a verejných internetových sociálnych sieťach (Facebook, Instagram a pod.) ale iných  propagačných materiáloch usporiadateľa, samozrejme so zachovaním dôstojnosti  a integrity osoby výhercu.

 

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY SÚŤAŽE:

 • Viacnásobná účasť v súťaži je možná, vždy však s uzavretím novej zákazky. Usporiadateľ súťaže nebude zodpovedný za žiadne iné záväzky a súťažiaci nebudú mať nárok na žiadnu inú výhru od organizátora, okrem výhry uvedenej v pravidlách zmluvného záväzku tejto súťaže.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre výhru boli splnené, alebo nie. Výhru nemôžu vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnili, hoci len čiastočne, podmienky stanovené pre výhru.
 • Účastníci nie sú oprávnení požadovať miesto výhry peňažné alebo akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže inak zaviazaný a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany usporiadateľa, než ktoré sú uvedené v týchto pravidlách.
 • Výhra nie je právne vymáhateľná. Neprevzaté výhry prepadajú usporiadateľovi.
 • Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez náhrady zmeniť dobu trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť, zrušiť alebo jednostranne zmeniť prípadne doplniť jej pravidlá po celú dobu jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach www.doctoroptic.sk kde sú tiež k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 • Usporiadateľ súťaže je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť v súťaži. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov zo súťaže v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov alebo škody, ktorá by mohla účastníkovi vylúčením vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu súťaže je možné usporiadateľovi alebo organizátorovi zaslať písomne poštou na adresu uvedenú v týchto pravidlách do troch pracovných dní od ukončenia súťaže. Námietky podané neskôr nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietkach je konečné.